Protecció de Dades

ADR ODR GIRA SCP informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades personals dels usuaris seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part ADR ODR GIRA SCP per qualsevol mètode com a correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o emplenament de formularis. S’entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a ADR ODR GIRA SCP ho fa voluntària i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal del que és responsable ADR ODR GIRA SCP. Aquesta tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les seves activitats. Així mateix, cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, d’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades.

ADR ODR GIRA SCP adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé ADR ODR GIRA SCP posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

La finalitat del fitxer esmentat és l’administració i gestió general del despatx per prestar servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, ADR ODR GIRA SCP pot utilitzar aquestes dades personals per enviar informació comercial, sobre gestió de conflictes o consultoria ADR i qualsevol altra que consideri d’interès per als seus clients i/o tercers. Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, ADR ODR GIRA SCP no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

Drets:

Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a ADR ODR GIRA SCP té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social ADR ODR GIRA SCP o correu electrònic enviat a gira@gira-adr.cat, indicant nom, cognom i còpia d’identificació dó ela seva identitat.

ADR ODR GIRA SCP es compromet a complir l’obligació de secret establerta a la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

El despatx es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web ADR ODR GIRA SCP accessible per a qualsevol persona.