GIRa ADR/ marzo 17, 2020

Oferim un primer assessorament on line gratuït, durant l’estat d’alarma, a aquelles empreses que vulguin resoldre els conflictes sorgits amb els treballadors per aplicació de l’article 21 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.


Normativa aplicable:


Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Article 10. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

  • Se suspèn l’obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.
  • La permanència en els establiments comercials que estigui permesa la seva obertura, haurà de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de, al menys, un metre per tal d’evitar possibles contagis.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals


Article 4 Definicions

4t S’entén per «risc laboral greu i imminent» aquell resulti probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors.

Article 14 Dret a la protecció enfront dels riscos laborals

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
El citat dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals.
Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu servei.

Article 15 Principis de l’acció preventiva

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l’article anterior, d’acord amb els següents principis generals:


a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l’origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu ia reduir els efectes de la mateixa en la salut.

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

f) Substituir lo perillós pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

Article 21 Risc greu i imminent

  1. Quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l’empresari estarà obligat a:
    a) Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l’existència d’aquest risc i de les mesures adoptades o que, si s’escau, s’hagin d’adoptar en matèria de protecció.
    b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball. En aquest supòsit no podrà exigir-se als treballadors que reprenguin la seva activitat mentre persisteixi el perill, excepte excepció degudament justificada per raons de seguretat i determinada reglamentàriament.

Article 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat

L’incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a responsabilitats administratives, així com, si és el cas, a responsabilitats penals i a les civils pels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest incompliment.

Compartir esta entrada