GIRa ADR/ junio 21, 2017

Actualment en l’àmbit de la resolució de conflictes podem escollir entre diferents opcions com poden ser el procés jurisdiccional, l’arbitratge, la mediació o altres sistemes auto o heterocompositius.

Totes les opcions son bones, la clau està en informar-se i saber quina és la millor, en funció del que ens pot aportar cadascuna d’elles, i dels nostres interessos, prioritats i objectius.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes voluntari i confidencial, per arribar a un acord satisfactori, per ambdues parts, mitjançant la intervenció d’una tercera persona imparcial, neutral i experta en la gestió i resolució de conflictes.

En el marc organitzacional, quan una empresa disminueix els beneficis,  o es creu que pot no ser competitiva, s’acostuma a relacionar amb:

  •  la manca de competència,
  • la baixa acceptació pel mercat d’un producte determinat,
  • la desmillora de la situació econòmica, …

I no es tenen en compte altres indicadors que poden tenir la mateixa o més importància que els anteriors, i que poden ser la causa d’aquests o un problema en sí mateixos:

  1.  a nivell intern, aquests altres factors els podríem identificar en les relacions del personal de l’empresa, en el lideratge, en la gestió d’equips, en la manca de la definició d’objectius i de valors corporatius clars, en la comunicació interna,..
  2. i a nivell extern: la relació de l’empresa amb els proveïdors i els clients, l’opinió pública, la relació amb la comunitat i l’entorn.

COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES

Si aprofundim en el concepte de competitivitat, segons l’Enciclopèdia catalana la competitivitat és la capacitat per a la producció i venda de productes i la prestació de serveis en els mercats interiors i exteriors.

Com afegitó a la definició hi ha una explicació que diu:

“L’objectiu essencial d’una estratègia de foment de la competitivitat és potenciar la capacitat d’adaptació eficient de l’economia davant canvis en la tecnologia, en els mercats i en les institucions…. Tradicionalment s’han identificat com a factors determinants de la competitivitat els costos i els preus, però actualment cal afegir-ne de nous, com són ara la tecnologia, la qualitat, el disseny, la comercialització, els serveis de postvenda, la imatge, la marca i en general tot el marc macroeconòmic.”

Per tant podem advertir que perquè una empresa o organització sigui competitiva s’han de tenir en compte els costos així com altres factors com el servei postvenda, imatge, reputació, …

Així, també, la mediació és un instrument que pot ajudar a millorar la competitivitat a les empreses perquè, entre d’altres motius, facilita adequar les relacions a les noves circumstàncies.

En aquest sentit, des del Dret ja es contempla la possibilitat d’adaptar les obligacions a les noves circumstàncies, com per exemple, amb la novació, en el sentit de substituir unes obligacions establertes amb anterioritat per unes altres adaptades al moment actual.

Aquesta figura jurídica permet que es mantinguin les relacions i el vincle entre les parts.

LES RELACIONS INTER-PERSONALS

La mediació és l’instrument que facilita i permet que aquest procés de canvi, de recomposició de les relacions es doni amb el menor cost possible i el màxim benefici possible per ambdues parts – inclús sense necessitat de canviar les obligacions, ja que potser el conflicte es genera per la interpretació o el mode de dur-les a terme.

Si s’observa el funcionament de les empreses – i en general de la societat –, podem advertir que tot es basa en les relacions entre empreses, organitzacions i, en resum, persones que les integren i que les fan funcionar.

Per tant, és essencial conèixer com es desenvolupen aquestes relacions, el seu resultat i els seus efectes, que sempre poden tenir una traducció econòmica.

Avui, ja no és vàlid que només una part guanyi en la relació o que el guany sigui desproporcionat i desequilibrat respecte al altre. Si passa, l’empresa que no ha aconseguit un guany o considera que no té un guany suficient, cercarà una altra relació de negoci més desequilibrada a favor dels seus interessos, pel que la relació serà més feble i vulnerable al conflicte.

MEDIACIÓ EN LES EMPRESES

La mediació es centra precisament en les relacions, en com es produeixen, situant-se en el present, coneixent el passat, però projectant les relacions cap el futur, generant confiança – que significa menys costos de vigilància i garanties, substituïts per mecanismes de col·laboració.

Per tant, tot conflicte, que afecta a la capacitat de les empreses per a la producció i venda de productes i la prestació de serveis en els mercats interiors i exteriors, és un factor que resta competitivitat i amb la mediació tenim la capacitat de superar-lo i transformar-lo en una oportunitat de canvi, inclús millorant la relació, permetent ser més eficaços i eficients.

La mediació és tan útil i econòmica per evitar el conflicte (funció preventiva) com per resoldre el conflicte i construir un nou marc de relacions més equilibrat, sòlid, sostenible i beneficiós.

Sense dubte, la mediació és un instrument que ajuda a ser més competitius individualment (pels beneficis propis) i col·lectivament (agregació dels beneficis individuals i els seus efectes).

 

Meritxell Bosch Torreblanca, en col.laboració amb Natàlia Flores Pujol i Marta Méndez Pichot.

Share this Post